Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Algemeen
Artikel 3 - Offertes, aanbiedingen
Artikel 4 - Uitvoering van de overeenkomst
Artikel 5 - Prijs
Artikel 6 - Betalingstermijn
Artikel 7 - Contractsduur; uitvoeringstermijn
Artikel 8 - Wijze van levering
Artikel 9 - Wijziging van de overeenkomst
Artikel 10 - Geheimhouding
Artikel 11 - Intellectuele eigendom
Artikel 12 - Opzegging onderhoudsovereenkomst
Artikel 13 - Ontbinding van de overeenkomst
Artikel 14 - Gebreken; klachttermijnen
Artikel 15 - Honorarium
Artikel 16 - Incassokosten
Artikel 17 - Aansprakelijkheid
Artikel 18 - Overmacht
Artikel 19 - Geschillenbeslechting
Artikel 20 - Toepasselijk recht
Artikel 21 - Hostingaccounts
Artikel 22 - Privacy

Artikel 1 - Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1
Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
1.2
Opdrachtnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht als bedoeld onder 1.1 heeft aanvaard; in dit geval LinQuality.
1.3
Hostingaccount: de huur van ruimte op en de daarbij overeengekomen diensten en/of producten van een aan internet gekoppelde server.

Artikel 2 – Algemeen

2.1
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen LinQuality en een opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2
De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en LinQuality, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken, tenzij hiervan door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk.
2.3
Afwijking van deze voorwaarden kan slechts geschieden op schriftelijke wijze.
2.4
Deze algemene voorwaarden treden in de plaats van eerdere algemene voorwaarden.
2.5
Door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk door LinQuality zijn erkend. Hetzelfde geldt voor afwijkingen en bedingen op deze algemene voorwaarden. Afwijkingen gelden alleen voorzover schriftelijk door LinQuality aanvaard.
2.6
In alle gevallen waarin een overeenkomst met de opdrachtgever eindigt, blijven deze algemene voorwaarden de betrekkingen tussen partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling van die overeenkomst noodzakelijk is.
2.7
LinQuality is gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Artikel 3 - Offertes, aanbiedingen

3.1
Het enkel uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave of soortgelijke mededeling verplicht opdrachtnemer niet tot het sluiten van een overeenkomst met opdrachtgever.
3.2
De door LinQuality gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 1 maand na dagtekening, tenzij anders aangegeven. LinQuality is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 1 maand worden bevestigd.
3.3
Een opdracht wordt onder zodanig voorbehoud aanvaard dat opdrachtnemer gerechtigd is binnen vijf werkdagen na aanvaarding van de opdracht deze te retourneren. Opdrachtnemer is in dergelijk geval niet gehouden tot enige schadevergoeding.
3.4
De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4 - Uitvoering van de overeenkomst

4.1
LinQuality zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment gangbare stand der techniek.
4.2
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft LinQuality het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4.3
De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan LinQuality aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan LinQuality worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan LinQuality zijn verstrekt, heeft LinQuality het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4.4
LinQuality is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat LinQuality is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
4.5
Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 5 – Prijs

5.1
Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere door de overheid opgelegde heffingen, tenzij anders aangegeven.
5.2
De prijs die opdrachtnemer voor de door hem te verrichten prestatie heeft opgegeven, geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.
5.3
Opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen, wanneer door opdrachtgever extra bewerkelijke tekst, onduidelijke copy of ondeugdelijke informatiedragers worden aangeleverd welke opdrachtnemer tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht worden verwacht, zulks ter beoordeling van opdrachtnemer. Bovenstaande opsomming is niet limitatief.
5.4
Opdrachtnemer is gerechtigd een vergoeding voor aanloopkosten te verlangen. Deze vergoeding dient voor aanvang van de opdracht te zijn voldaan. De omvang van de vergoeding zal voor aanvang van de opdracht worden vastgesteld.

Artikel 6 – Betalingstermijn

6.1
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dient opdrachtgever de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen.
6.2
Bij niet tijdige betaling binnen de gestelde termijn is opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling door opdrachtnemer is vereist.
6.3
Indien opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, is deze vanaf de datum van verzuim de wettelijke rente verschuldigd.
6.4
Indien opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, is opdrachtgever voorts gehouden tot volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen alle kosten van opdrachtnemer, de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15 % van de hoofdsom met rente, zulks met een minimum van €450,- .
6.5
Indien opdrachtgever na 2 herinneringen niet betaalt, heeft LinQuality het recht de dienst of werkzaamheden te staken.

Artikel 7 - Contractsduur; uitvoeringstermijn

7.1
De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
7.2
Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever LinQuality derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 8 - Wijze van levering

8.1
LinQuality is gerechtigd de door hem verrichte prestatie in gedeelten af te leveren.
8.2
Opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens overeenkomst door opdrachtnemer verrichte prestaties. Opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn indien hij de af te leveren prestatie weigert in ontvangst te nemen.
8.3
Iedere aflevering van de door opdrachtnemer verrichte prestatie geschiedt onder voorbehoud van de eigendom van stoffelijke zaken welke aan de aflevering verbonden zijn. Het eigendom gaat over op het moment dat de opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten.

Artikel 9 - Wijziging van de overeenkomst

9.1
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
9.2
Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. LinQuality zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
9.3
Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal LinQuality de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
9.4
Indien een vast honorarium is overeengekomen zal LinQuality daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
9.5
In afwijking van lid 3 zal LinQuality geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 10 – Geheimhouding

10.1
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 11 - Intellectuele eigendom

11.1
Onverminderd het bepaalde in artikel 10 van deze voorwaarden behoudt LinQuality zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
11.2
Alle door LinQuality verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LinQuality worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
11.3
De uiteindelijke product zoals die door LinQuality wordt opgeleverd is uitsluitend bestemd voor de opdrachtgever en mag niet door hem, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LinQuality, worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, anders dan door plaatsing op de Internetsite van opdrachtgever, mits het een product betreft bestemd voor plaatsing op het Internet.
11.4
LinQuality behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 12 - Opzegging onderhoudsovereenkomst

12.1
Indien een onderhoudsovereenkomst is afgesloten kunnen beide partijen te aller tijden de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste 30 dagen in acht te nemen.

Artikel 13 - Ontbinding van de overeenkomst

13.1
De vorderingen van LinQuality op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

  • indien na het sluiten van de overeenkomst aan LinQuality ter kennis gekomen omstandigheden geven LinQuality goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
  • indien LinQuality de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

13.2
In de genoemde gevallen is LinQuality bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van LinQuality schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 - Gebreken; klachttermijnen

14.1
Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan LinQuality.
14.2
Bij aanpassing of verandering van geleverde producten door anderen dan LinQuality worden klachten niet gegrond verklaard.
14.3
Indien een klacht gegrond is, zal LinQuality de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
14.4
Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal LinQuality slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 17.

Artikel 15 - Honorarium

15.1
Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 5 en 6 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel.
15.2
Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW.
15.3
Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van LinQuality, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
15.4
Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
15.5
Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 3 maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
15.6
Indien LinQuality met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is LinQuality niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. LinQuality mag prijsstijgingen doorberekenen, indien LinQuality kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijv. lonen.

Artikel 16 - Incassokosten

16.1
Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd:

- over de eerste

2.950,-

15%

- over het meerdere tot

5.900,-

10%

- over het meerdere tot

14.750,-

8%

- over het meerdere tot

59.000,-

5%

- over het meerdere

   

3%


16.2
Indien LinQuality aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 17 - Aansprakelijkheid

17.1
De aansprakelijkheid van LinQuality is gelimiteerd tot de voor de opdracht overeengekomen prijs, met een maximum van €2.250,-.
17.2
LinQuality is niet aansprakelijk voor gevolgschade daaronder begrepen bedrijfsschade, vertragingsschade, gederfde winst uit welke oorzaak dan ook en door wie ook geleden, tenzij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid opdrachtnemer onder de gegeven omstandigheden toch aansprakelijk behoort te zijn. In een dergelijk geval is de aansprakelijkheid van LinQuality beperkt tot de voor de opdracht overeengekomen prijs met een maximum van €2.250,-.
17.3
LinQuality is niet aansprakelijk voor letselschade uit welke oorzaak dan ook en door wie ook geleden, tenzij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid opdrachtnemer onder de gegeven omstandigheden toch aansprakelijk behoort te zijn. In een dergelijk geval is de aansprakelijkheid van LinQuality beperkt tot een voor de opdracht afgesproken prijs, met een maximum van €2.250,-.
17.4
LinQuality is niet aansprakelijk voor informatiedragers van welke aard dan ook aan hem ter beschikking gesteld voor de nakoming van de overeenkomst.
17.5
LinQuality is niet aansprakelijk voor kosten of schaden van welke aard dan ook en door wie ook geleden, welke het gevolg zijn van het transport of de verzending van informatie(dragers). Hieronder is mede begrepen de aflevering van de prestatie uit de overeenkomst.
17.6
LinQuality is niet aansprakelijk voor de inhoud van de door hem geleverde producten en/of teksten.
17.7
Indien LinQuality ter zake van enige schade waarvoor hij krachtens de overeenkomst met opdrachtgever c.q. deze algemene voorwaarden niet aansprakelijk is door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal opdrachtgever hem ter zake volledig vrijwaren en LinQuality alles vergoeden wat hij aan deze derde eventueel dient te voldoen.

Artikel 18 - Overmacht

18.1
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop LinQuality geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor LinQuality niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
18.2
LinQuality heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat LinQuality haar verbintenis had moeten nakomen.
18.3
Tijdens overmacht worden de verplichtingen van LinQuality opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door LinQuality niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
18.4
Indien LinQuality bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 19 - Geschillenbeslechting

19.1
De rechter in de woonplaats van LinQuality is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft LinQuality het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 20 - Toepasselijk recht

20.1
Indien bij gerechtelijke uitspraak één of meer artikelen van deze algemene voorwaarden ongeldig worden verklaard:
- zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven,
- zal LinQuality de ongeldig verklaarde artikel(en) herschrijven met in achtneming van de gerechtelijke uitspraak, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen. LinQuality zal de opdrachtgever de herschreven artikel(en) zo spoedig mogelijk toezenden.
20.2
Op elke overeenkomst tussen LinQuality en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 21 - Hostingaccounts

21.1
Voor hostingaccounts maak LinQuality gebruikt van diensten en producten van derden en treedt op als tussenpersoon.
LinQuality kan de algemene voorwaarden van deze aanbieder verleggen naar de opdrachtgever en is dan verplicht de volledige voorwaarden dan wel een samenvatting aan de opdrachtgever te geven, dan wel de opdrachtgever te wijzen waar deze te vinden zijn.
21.2
Voor hostingaccounts, waarbij algemene voorwaarden van derden aan opdrachtgever worden verlegt, gelden de algemene voorwaarden van derden en artikel 2, 6, 16 en 21 uit de algemene voorwaarden van LinQuality.
21.3
Indien LinQuality als tussenpersoon optreedt wordt de factuurafhandeling door LinQuality gedaan. Er gelden dan de volgende extra voorwaarden:
- In aanvulling op de algemene voorwaarden van derden, te weten de directe aanbieder van hostingaccounts, kan de opzegtermijn met één maand verlengd worden.
- In aanvulling op de algemene voorwaarden van derden, te weten de directe aanbieder van hostingaccounts, geldt in geval van boetes een additionele €150,- verwerkingskosten.
21.4
Extra kosten gemaakt door derden dan wel LinQuality die voortvloeien uit het gebruik van een hostingaccount behorende aan een opdrachtgever worden volledig doorberekend aan de opdrachtgever. Extra kosten die van te vooren bekend zijn, dan wel zouden kunnen ontstaan, worden, voor zover mogelijk, zo goed mogelijk door LinQuality bekend gemaakt in de offerte.
21.5
De overeenkomst wordt aangegaan voor minimaal 1 jaar, en stilzwijgend met deze periode verlengd. Bij opzegging van de overeenkomst dient de opdrachtgever dit schriftelijk (aangetekend) te melden, minimaal 1 maand voor het einde van de per jaar verlengde overeenkomst. Tot die tijd is de opdrachtgever de gewone kosten verschuldigd. Als opzegdatum wordt beschouwd het moment waarop LinQuality de opzegging ontvangt. Opzeggingen kunnen uitsluitend schriftelijk kenbaar worden gemaakt.
21.6
LinQuality zorgt voor noodzakelijke onderhoud aan de servers. Afhankelijk van het belang en aard van het onderhoud, is LinQuality gerechtigd onderhoud door te voeren zonder overleg te voeren met opdrachtgever.
21.7
Opdrachtgever is ten alle tijde verantwoordelijk voor de gegevens op de hostingaccount, dan wel de ontsluiting van gegevens via de hostingaccount.
21.8
In het kader van de dienstverlening zoals beschreven in dit artikel worden er backups gemaakt. Deze backups dienen primair om gegevens te herstellen in het geval van calamiteiten. LinQuality kan hiervoor gebruik maken van diensten van derden. De backups worden niet voor gebruik aan derden worden aangeboden.
21.9
LinQuality kan voor de uitvoering van haar diensten derden inschakelen, met dien verstande dat LinQuality verantwoordelijk blijft voor de uitvoering daarvan.
21.10
LinQuality neemt geen kennis van informatie die door u op onze systemen wordt geplaatst, tenzij dit voor een goede uitvoering van onze dienstverlening vereist is. Artikel 10 is in dit geval van toepassing.
21.11
LinQuality heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, dan wel indien:
- indien opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens LinQuality niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt;
- opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van Internet;
- opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving;
- opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden;
- opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden.
Eén en ander aangevuld, dan wel verduidelijkt in artikel 21 lid 12 en lid 13
21.12
De opdrachtgever zorgt ervoor, dat met zijn domein(en) en aangeboden inhoud geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften of rechten van derden.
21.13
Het gebruik van de hostingaccounts voor de verspreiding van schadelijke programma's of oneigenlijk functionerende botnets, voor de verzending van spamberichten of voor phishing, voor schendingen van merk- en auteursrechten, dan wel piraterij, voor frauduleuze of misleidende praktijken, productvervalsing of enige andere gedraging in strijd met het toepasselijk recht, is niet toegestaan.
21.14
Opdrachtgever zal geen informatie of toepassingen op de server plaatsen, die schade kunnen toebrengen aan de servers van LinQuality, of aan andere servers op het Internet.
21.15
LinQuality heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens LinQuality niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. LinQuality zal opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van LinQuality kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
21.16
Bij alle genoemde redenen tot beëindiging van de overeenkomst behoudt LinQuality zich het recht geleverde diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen om verdere schade in de ruimste zin van het woord te kunnen voorkomen.

Artikel 22 - Privacy

22.1
De privacy verklaring is een integraal onderdeel van deze algemene voorwaarden, maar wordt apart gepubliceerd op de website van Linquality.

Algemene Voorwaarden LinQuality versie 15 mei 2018